שיקום שכונות בישראל 1979-1994: ביבליוגרפיה מוערת בעברית ובאנגלית

נעמי כרמון ⋅ 1997

תקציר

 

קובץ ביבליוגרפי זה נועד לשמש ככלי עזר בידם של חוקרים וסטודנטים, המבקשים ללמוד ולהבין את "התכנית לשיקום והתחדשות השכונות בישראל" (הידועה כ-"פרויקט השיקום" – Project Renewal) בשנים שבהן הופעלה במלוא עוצמתה, בעיקר שנות השמונים למאה העשרים. בראש הקובץ סקירה תמציתית של הפרויקט, מטרותיו, עקרונותיו, מבנהו הארגוני ותפעולו באותן שנים. אחריה ביבליוגרפיה – אוסף של רוב הפרסומים שראו אור אודות הפרויקט, תחילה לפי נושאים ואחר כך לפי שכונות – שם הפרסום והמחבר, פרטים ביבליוגרפיים, ובחלקם גם תמצית קומפקטית של תוכן הפרסום (תוספת תמציות אלה היא שמקנה לקובץ את התואר ביבליוגרפיה מוערת  – annotated).

This collection includes a chapter of in English: a brief review of Project renewal, its goals, principles, organizational structure and more, followed by a list of English publications, for the benefit of those who are interested in Project Renewal and cannot read Hebrew.

 טקסט מלא