הלוואות משכנתא בישראל: כשלים בפירעונן

תקציר

גילת בן שטרית, נעמי כרמון ⋅ 2006

האתגר המחקרי שהוצב בפני החוקרות היה לספק תמונת מצב, לנתח את גורמיה ולהתקרב – ככל שניתן – למענה על השאלה: מהי הדרך היעילה ביותר וההוגנת ביותר למזעור מספרם של כשלים בפירעון הלוואות משכנתא?.

המחקר בוחן את התופעה של ריבוי כשלים בפירעון הלוואות משכנתא, מימדיה וגורמיה.

המחקר הוזמן ע"י משרד הבינוי והשיכון. בראש יעדיו המרכזיים של המשרד הוצב "סיוע למשקי בית חסרי דירה במציאת פתרון דיור". בהתאם לכך, חקירת נושא המחקר בוצעה מנקודת ראותם של הלווים, של אלו שעומדים בפני הסכנה לאבד דירתם ולרווחתם אחראי משרד הבינוי והשיכון, ולא מנקודת מבטם של המלווים. כמובן, שיש מקום גם לחקר הסוגיה מנקודת הראות של הגופים המלווים.

דו"ח המחקר המוגש לקורא מורכב מארבעה חלקים מובחנים. החלק הראשון מציג את נושאי המחקר, בהסתמך על ספרות מקצועית ממדינות אחדות, כולל ישראל: שווקי משכנתאות ומאפייניהם, פיגורים בתשלומי משכנתא והשלכותיהם, רשתות ביטחון ללווים ולמלווים. החלק השני מוקדש לניתוח גורמי היסוד לריבוי כשלים בפירעון הלוואות משכנתא בארץ, וכולל פרקים על שינויים בכלכלת ישראל, על מדיניות הדיור של הממשלה ועל מערכת הבנקים למשכנתאות והפיקוח עליהם. בחלק השלישי מוצגים מימצאים משני מרכיבי עבודת השדה: ניתוח נתונים מן הבנקים למשכנתאות וניתוח הראיונות עם לווים שכשלו בפירעון הלוואות המשכנתא שנטלו. בחלק הרביעי והאחרון מוגשים סיכום, מסקנות והמלצות.

מקורות המידע מגוונים: ספרות מקצועית מן הארץ וממדינות אחרות, נתונים מן הבנקים למשכנתאות, ראיונות עומק עם לווים שכשלו ושיחות עם בעלי עניין רבים.

טקסט מלא סיכום הספר