מרחב האפשרויות : חלופה חברתית ישראל 2020

תקציר

נעמי כרמון ⋅ 1996

הכרך המוגש בזאת הינו מסמך של אמצע הדרך, של שלב שני מתוך שלושה בפרוייקט הגדול, שכותרותו היא: "ישראל 2020- תכנית אב לישראל בשנות האלפיים". מסמכי השלב הראשון פורסמו בשני כרכים. הפרסום הנוכחי הוא אחד מסדרת כרכים של שלב ב', שבמסגרתו הוחלט לפתח ארבע חלופות: האחת- חלופת "עסקים כרגיל"- כוונה לחזות את שיתרחש ב"כוח האנרציה", היינו: המשך המגמות הקיימות ללא שינוי יזום במעורבות הרשויות בהתפתחות; שלוש האחרות- החלופה החברתית, החלופה הכלכלית והחלופה הסביבתית- נועדו להתוות דרכים יצירת ישראל עתידית טובה יותר.

ייעודו של כרך זה הוא להציג את החלופה החברתית, זו שבכוונתה להשיא את המטרות החברתיות, תוך התחשבות במטרות כלכליות וסביבתיות. נכללים בו חמישה פרקים. ארבעת הראשונים מציגים בפני הקורא חלקים מן החומר הרב שנאסף, עובד ונותח בשנתיים (1992-1993) שבהן פעל "הצוות החברתי" של פרוייקט "ישראל 2020". חלקים חשובים נכללים בדו"ח ביניים מספר 9 של שלב ב' של הפרוייקט. הפרק האחרון, מדווח על תהליכי בנייתה של החלופה החברתית ובחירת מטרותיה, ומוקדש בעיקרו לפירוטה של מדיניות תכנון מוצעת לישראל של ראשית שנות האלפיים. לא מדובר כרן בתכנית מתאר, ובודאי לא בתכנית פיתוח, אלא בעקרונות תכנון ופיתוח המוצגים כהיגדים תכנוניים, האמורים להנחות  הכנתן של תוכניות כאלה.

ההיגדים מתייחסים לחמישה תחומי ההחלטה שתכנון מרחבי עשוי להשפיע עליהם באופן משמעותי: פריסה של האוכלוסייה ברחבי המדינה, בניית ישובים ופיתוח קהילות, פיתוח כלכלי ותעסוקה, תשתיות הנדסיות ומשאבי טבע וסביבה. עבור כל תחום מוצגים עקרונות התכנון והפיתוח והן הרציונל לבחירה בם, המבוסס מצד אחד על מטרות החלופה ומצד שני על הידע המדעי והמקצועי שאגרנו בדרך לפיתוחה. רק מעט מספרים ומעט התייחסויות לשטחים ספציפיים נכללו בפרק זה. הדגמות מספריות נוספות ותצוגות חלקיות במפות פורסמו בדו"חות אחרים של הפרוייקט. כנספחים לפרק החמישי מוצגים רעיונות שהוגשו לצוות החברתי ונדונו על ידו, לא הגיעו לכלל גיבוש והשלמה, אך נראה ראוי להזכירם, כדי לאפשר המשך דיון בם ופיתוחם.

 טקסט מלא