תכנון רגיש למים: שילוב שיקולי מים בתכנון עירוני ואזורי, 2012