תר"מ – תכנון רגיש למים: שילוב שיקולי מים בתכנון עירוני ואזורי

תקציר

אורי שמיר, נעמי כרמון ⋅ 2007

ספר זה עוסק בתר"מ – ראשי תיבות של תכנון רגיש למים – גישה חדשנית לפיתוח בר קיימא, המשלבת שני תחומים: התחום של תכנון עירוני ואזורי והתחום של ניהול משאבי מים. הרציונל של גישת תר"מ הוא מניעת נזקים למשאבי המים, ניצולם היעיל, הפחתת נזקי הצפות, ותרומה לאיכות החיים של התושבים, תוך שיתוף פעולה סינרגטי בין בעלי מקצועות שונים.

הספר חיוני לעבודתם של אדריכלי נוף ושל מהנדסי ניקוז. הספר ישמש כעזר לעבודת המתכנן העירוני והאדריכל, מהנדס הדרכים ומהנדס המים.

הספר מהווה שלב מסכם בסדרת מחקרים בנושאי תר"מ, שערכו מחבריו עם שותפיהם בטכניון, בתריסר השנים האחרונות. חלקו הראשון עוסק ברציונל, בהסבר מדוע חשוב לאמץ מדיניות תר"מ. מוצגים בו מהותו של תר"מ ותועלותיו הרבות, ובצידם הרקע התיאורטי, המדעי, המקצועי והמנהלי לפיתוחו ויישומו בארץ, עם סקירת הניסיון בארצות מפותחות.  החלק השני מפרט את הנושאים המקצועיים – כיצד צריכים לפעול ולשתף פעולה מתכנני אזורים וערים, אדריכלים, אדריכלי נוף, מהנדסי דרכים, מהנדסי מים וניקוז, על מנת ליישם תכנון רגיש למים ולקדם את מטרותיו. החלק השלישי עוסק במדיניות מנהלית, משפטית וחינוכית. הוא מונה את התנאים שיש ליצור והאמצעים שיש להפעיל בכדי ליישם את מדיניות תר"מ: תכנון סטטוטורי, הסדרה משפטית ומנהלית, תמריצים כלכליים, חינוך והסברה, הכשרת בעלי המקצועות הרלבנטיים, יצירת מוקד ידע ונתונים, עידוד המחקר.

לספר צמוד תקליטור ובו קבצים של מקורות – ספרים, דו"חות, מאמרים ואתרי אינטרנט, שבהם ניתן למצוא מחקרים, הנחיות תכנון וסקרי הערכה.

טקסט מלא סיכום הספר